Gälische Texte

 

Tir a' Mhurain
Land Of Maram Grass

(gälisch)

Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain Is seallaidh mi dhuit
Tir a' Mhurain

Failte gu mo dhan
Siol is meas nam bard
Am foghar bha feitheamh orm
Bho an la a bha mi og

(Chorus)

Failte gu mo thir
Eilean geal an iar
An t-ait a chi gach tuigse is firinn
Glaiste 'na mo chridke

(Chorus)

Failte gu mo chainnt
Is i dh'ionnsaich mi 'nam phaisde
Canan uasal mor nan Gaidheal
Mar bhratach dhomh gach la

(Chorus)

Is ged a dh' fheuch iad ri cur as dhuinn
Chi mo theaghlach cnoc nan linn
Is ged tha ar canan leoint le stri
'S an tir seo bidh i beo

(Chorus)

(Chorus)

 

Tir a' Mhurain
Land Of Maram Grass

(englisch)

Land Of Maram Grass
Land Of Maram Grass
Land Of Maram Grass

Come and walk with me
By the side of the ocean
Let me show you
The land of the maram grass

Welcome to my song
To the seed and the fruit of the bards
To the harvest that's been waiting
Since the days of youth

(Chorus)

Welcome to my landscape
The pure and unspoilt western island
To the place that will always find
It's meaning and truth
Locked away in my heart

(Chorus)

Welcome to my language
The one I learned as a child
The huge dignified language of the Gael
That stands like a banner
For me daily

(Chorus)

Although they tried to destroy us
My children will see
The landscape of generations
Although the language
Has been wounded in its struggle
In this land, she will live on

(Chorus)

(Chorus)

 

Abhainn an t-Sluaigh
The Crowded River

(gälisch)

Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh

An sea s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a' gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Na cuibhlichean, 's cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Leis gach dath s'gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh ( x6 )

 

 

Abhainn an t-Sluaigh
The Crowded River

(englisch)

The skies above London
Are neither clear nor dark
The need to be far from the crowded river

Neither the great candle of daylight
Nor the stars of the night can be seen
The need to be far from the crowded river

In this city that never sleeps
there is stillness, no quiet
The need to be far from the crowded river

Footsteps keep moving
The river in full flood
The need to be far from the crowded river


The relentless wheels
Keep turning without pause
The need to be far from the crowded river

Many worshipping wealth
At the world's altar
The need to be far from the crowded river

Others without hope or home
On streets that hold no love
The need to be far from the crowded river

Races creeds and tongues
From all corners of the globe
The need to be far from the crowded river

All questions and answer
Rushing down the river to the ocean
The need to be far from the crowded river ( x6
)

 

 

Sraidean Na Roinn-Eorpa
Streets Of Europe

(gälisch)


Chuir mi mo chul ri Lunnainn
An samhradh air m'aodann
'S mi air sraidean mor na Roinn-Eorpa
'S mi le mo run, le m'anam, mo bhratach
Mo ghrian mo ghealach ur
'S sheas mi's na aiteachan a sheas m'athair
'S ioma cogadh a tha ann airson saorsa
Da fhicead bliadhna's an dileab air fhagail
Briaran do linn's do sheorsa

Baile beag anns a' Ghearmailt
Gruagach cho boidheach
Le suilean lan sonas is bron
Thuirt i "am bheil fhios agaibh fhein, an t-sochair
'tha agaibh Tha eallach eachraidh air mo ghuaillan cho trom"
Chrath sinn lamhan, 's dh'fhalbh I a'seinn
An dan tha dcmhainn, 's gach anam de dhaoine
Dh'fhag mi i le blas beag de mo dhuthaich
Dh'fhag i mi leis a chompanas ur

Tha na brataich a'snamh
An cuan de dhathan
Do chanan binn an cluas na Roinn-Eorpa
Tha na sraidean beo le cainnt's togair
Sraidean am Babel ur
'S thusa mo run, tha cothrom mad choinneamh
Tha do chliu air 'dhol tarsainn an cuan
Thusa tha meanbh, bi ladir, bi alainn
Taisbean do chanan, bi buan

 

 

Sraidean Na Roinn-Eorpa
Streets Of Europe

(englisch)

I have put London behind me
The summer is on my face
And I am on the big streets of Europe
With my love, my flag
My sun, and my new moon
I stood in the places where my father had stood
Many are the wars of freedom
Forty years and the legacy is still with me
The words of his kind and generation

A small town in Germany
A beautiful young girl
Her eyes full of sorrow and joy
She said "Are you aware of the privilege you enjoy
The burden of history lies heavy on my shoulders"
We shook hands, and she went on her way singing
The song that is deep in the soul of all people
I left her with a small part of my country
She left me with the fellowship of a new age

The flags are swimming
In a sea of colour
My language melodious in the ear of Europe
The streets are alive with conversation and purpose
Possibilities for a new Babel
And you my love have opportunity before you
Your renown has crossed the ocean
You that are small, be strong, be beautiful
Reveal your great language, be everlasting

 

 

Chi Mi'n Geamhradh
(I See The Winter
)

(gälisch)

Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar

Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo

'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

 

 

Chi Mi'n Geamhradh
(I See The Winter
)

(englisch)

 

I see the winter in the wind
The snow is not far from us
Dark clouds and the trees losing leaf
The night is cold

So often it feels that it was only yesterday
The summer heat melted us
All evening long out on the Dun
And you lying lazy by my side

Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever

But the sun never shines all year
Time will not stay as it once was
You left for the city
Leaving me to my winter

Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

 

 

Siol Ghoraidh
The Genealogy Of Goraidh


(gälisch)

 

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Ochd deug seisreach
Air raontainn Aird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An la a thainig na Sleitich

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Dubh dath na fala
A dhoirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chairdeas corp an Udail

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

(Chorus)

(Chorus)

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

 

Siol Ghoraidh
The Genealogy Of Goraidh

(englisch)

 

Eighteen teams of horses
On the field of Aird a Mhorrain
the young men were ploughing
On the day the Sleat people came

The geneology of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family

Generation to generation
From one name to another
My time is now
To walk this corner of Uist

Black was the colour of the blood
That flowed like a flood to the land
The arrow, the long sword
Through the generosity of the Udal people

The genealogy of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family

(Chorus)

(Chorus)

 

 

Oran
Song

 

(gälisch)

Anail mo bheatha,
Anail mo bhithe
Anail mo bheatha
A' gairm nam anam
'S a’ togail mo chridhe
A' Â togail mo chridhe

'S mi nam sheasamh mad' choinneamh
Gun fhiamh, gun mhiann
'S mi nam sheasamh mad' choinneamh
Thig uallach na maidne
Nuair dh'eireas a 'ghrian
Nuair dh'eireas a 'ghrian

Oran, naomha, buan
Tog gu h-ard guth an t-sluaigh
Oran, tha mi reidh
Eirich, eirich, bharr an t-sleibh

Tha an salm mar lasair
A' boillsgeadh gach aite
Tha an salm mar lasair
Dh'fhosgail mo bhilean
Nuair thoisich an latha
Nuair thoisich an latha

Oran, naomha, buan
Tog gu h-ard guth an t-sluaigh
Oran, tha mi reidh
Eirich, eirich, bharr an t-sleibh

Seinn, Seinn, Seinn
Oran ur, oran an uir

Spoken Passage:

 

Oran
Song

(englisch)

Breath of my life,
Breath of my existence
Breath of my life
Proclaiming in my soul,
Uplifting my heart
Uplifting my heart

I am standing before you
Without fear or desire
I am standing before you
The concerns of the morning will come
When the sun rises
When the sun rises

Song, Â sacred, Â eternal
Lift on high the voice of the people
Song, I am reconciled
Let it rise up from the moorlands

The psalm is like a flame,
Illuminating all around
The psalm is like a flame
My lips opened
When the day began
When the day began

Song, Â sacred, Â eternal
Lift on high the voice of the people
Song, I am reconciled
Let it rise up from the moorlands

Sing, Sing, Sing
A new song, a song of the dust

Spoken Passage: (unofficial translation)
Looking out the window of morning
From the evening to the door of night
I asked the question
And the answer was in the water of dawn
[of the lake?]
It was the Earth